Codi Safonau Addysgu – Ysgol Gynradd Willowbrook


Maes ffocws: Gwella ansawdd yr addysgu

Enw’r ysgol(ion) neu bartneriaeth: Ysgol Gynradd Willowbrook

Enw’r Person Arweiniol: Steve Davies

Rôl y Person Arweiniol: Pennaeth

Cyfeiriad e-bost y Person Arweiniol: stdavies@cardiff.gov.uk

Rhif ffôn y Person Arweiniol: 029 2079 5965

Awdurdod Lleol: Caerdydd

Cam(au): Cyfnod Sylfaen a chyfnod allweddol 2

 

Cyd-destun a chefndir yr astudiaeth achos

Mae Ysgol Gynradd Willowbrook wedi ei lleoli yn Llaneirwg, Caerdydd.  Ar hyn o bryd 352 o ddisgyblion llawn amser sydd ar y gofrestr, yn ogystal â 64 disgybl rhan amser.

Cynhaliwyd arolwg diweddaraf yr ysgol ym mis Tachwedd, 2013. Dyfarnwyd yr ysgol yn ‘Dda’ ym mhob maes. Dyfarnwyd bod yr Addysgu’n ‘Dda’.

Roedd canlyniadau’r arsylwadau gwers a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2016 yn rhagorol: 26% yn ‘dda’ ac 11% yn ‘ddigonol’. Penderfynodd yr uwch arweinwyr ganolbwyntio ar sicrhau bod holl addysgu naill ai’n dda neu’n rhagorol.

 

Natur y strategaeth neu weithgaredd

Yn dilyn trafodaethau â staff, rhoddwyd system driawdau ar waith. Amserlennwyd yr arsylwadau hyn ochr yn ochr ag arsylwadau sesiwn/ gwers fel rhan o’n proses Rheoli Perfformiad.

Cynlluniwyd y grwpiau triawd er mwyn annog rhannu ymarfer dda trwy grwpio athrawon sydd o fewn yr un cam/cyfnod allweddol. Roedd y grwpiau yn cynnwys o leiaf un ymarferydd rhagorol ac cadwyd mewn cof pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd iddynt. Mae arsylwad sesiwn yn digwydd o fewn y triawd bob tymor ac mae staff yn cael eu hannog i fyfyrio ar eu hymarfer tra’n arsylwi ar ymarfer eraill. Ni wneir unrhyw ddyfarniad ar yr arsylwadau o fewn y triawd – fe’u datblygwyd i fod yn gynhwysol a’r syniad yw gwella ymarfer ar sail model o rannu ymarfer da.

I ddatblygu ein dealltwriaeth o safonau’r addysgu ymhellach, ac er mwyn dadansoddi a thargedu ein DPP yn well yn y meysydd y byddai’n cael yr effaith fwyaf, fe weithredon ni system i olrhain a monitro ein cryfderau a gwendidau o ran addysgu. Mynychodd dau o’n huwch arweinwyr sesiwn hwyrnos oedd yn archwilio Teaching Continua (Collective Learning); rhoddodd yr UDA ystyriaeth i’r adnodd hwn ac f’ei mabwysiadwyd yn nhymor y gwanwyn 2016. Cwblhaodd holl aelodau staff hunanasesiad yn erbyn yr holl Continua fel man cychwyn ar gyfer penderfynu agwedd ar ddysgu ac addysgu i’w ganolbwyntio arni.

Erbyn hyn rydym wedi cwblhau un agwedd ar linyn dysgu ac addysgu’r Continua ac rydym wedi penderfynu symud ymlaen i’r ail linyn. Mae staff wrthi’n gweithio ar hyn.

 

Effaith ar ddarpariaeth, dysgu ac addysgu a/neu arweinyddiaeth

Fel canlyniad i’r mentrau hyn, dyfarnwyd bod holl addysgu naill ai’n ‘dda’ neu’n ‘ragorol’ yn ystod cylch arsylwi diwethaf y broses Rheoli Perfformiad.

Uchelgais holl athrawon Ysgol Gynradd Willowbrook yw bod yn ymarferwyr rhagorol, ac mae’r Continua wedi galluogi staff i weld yn glir yr hyn sydd angen iddynt ei wneud er mwyn cael dyfarniad ‘Rhagorol’. Mae hyn wedi arwain at addysgu mwy ffocysedig a dealltwriaeth gliriach o safonau’r addysgu.

Mae gwella’r addysgu yn flaenoriaeth yn ein cynllun gwella ysgol; rydym wedi cysylltu hyn i ddatblygu ein dull gweithredu ar gyfer adroddiad Donaldson. Rydym wedi ystyried pedwar diben Donaldson ac rydym wedi datblygu ein cynlluniau gwaith i flaenoriaethu’r agweddau hyn ar ddysgu ac addysgu. Mae defnyddio triawdau a’r Continua wedi galluogi athrawon i ystyried eu creadigrwydd tra’n sicrhau bod ffocws ar safonau ac addysgu o ansawdd.

Fel rhan o’r traiawdau mae athrawon yn cael eu hannog i gwblhau ffurflenni arfarnu di-enw – mae’n rhaid i’r adborth i gyd fod yn gadarnhaol. Mae’r athrawon wedi canolbwyntio’n arbennig ar agweddau cadarnhaol arsylwi amrywiaeth o addysgeg y gellir ei weithredu yn eu dosbarthiadau.

Wrth ystyried triawdau’r flwyddyn nesaf, byddwn yn ystyried newid trefniant y grwpiau er mwyn  mwyn datblygu grwpiau traws-gyfnod/ traws-blwyddyn. Roedd llawer o aelodau staff yn teimlo bod hwn yn faes a oedd yn medru datblygu eu haddysgeg ymhellach.

Mae’r ffocws hyn ar wella’r addysgu yn gwella safonau ar draws yr ysgol. Teimlwn bod y strategaethau wedi cael effaith gadarnhaol a byddwn yn parhau i ddatblygu’r defnydd o driawdau a’r Continue i sicrhau’r deilliannau gorau ar gyfer disgyblion ein hysgol.

Gan bod Teaching Continua wedi cael effaith mor gadarnhaol ar y ddarpariaeth, rydym yn ystyried ei ddefnyddio gyda chynorthwywyr addysgu i gefnogi ein hymgyrch i wella’r dysgu ac addysgu ar draws holl agweddau ar yr ysgol.

Dangosodd ganlyniadau dilynol yr arsylwadau gwers a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016 a Ionawr 2017 effaith y mentrau ysgol gyfan: ‘rhagorol’: 52% a ‘da’: 48%.

 

Ble mae’r ymarfer effeithiol wedi ei gydnabod?

  • Ymhynghorydd Her y Consortiwm
  • GGY 5