Ysgol Gymuned Ferndale: Pythefnos Pontio


Meysydd Ffocws:

 • Gwella deilliannau disgyblion yn CA2
 • Gwella deilliannau disgyblion yn CA3
 • Lleihau’r bwlch – disgyblion bregus

Enw’r ysgol(ion) neu bartneriaeth: Ysgol Gymuned Ferndale (ysgolion cynradd Tylorstown, Maerdy, Darran Park & Penrhys).

Enw’r person arweiniol: Heather Nicholas & Nicole Jones

Rôl y person arweiniol: Pennaeth

Arweinydd Cyflawniad bl7 a Chydlynydd Pontio

Cyfeiriad ebost y person arweiniol: h.nicholas@ferndalecs.com

Rhif ffôn y person arweiniol: 01443 755337

Awdurdod(au) lleol: RhCT

Cyfnod(au): Cynradd/Uwchradd

Cyd-destun a chefndir yr astudiaeth achos

Roedd penaethiaid y clwstwr yn ymwybodol nad oedd diwrnodau pontio traddodiadol yn addas i’w pwrpas rhagor (ychydig oedd wedi newid dros 10 mlynedd a gwnaed ychydig iawn i fynd i’r afael ag agweddau allweddol o Adroddiad Donaldson). Doedd y diwrnodau hyn ddim yn effeithiol o ran cefnogi integreiddiad cymdeithasol; roeddent yn gwneud ychydig i adeiladu ar y dulliau adferol a ddatblygwyd ymhob ysgol; a nad oeddent yn adeiladu perthnasau ystyrlon cyn ymuno â blwyddyn 7.

Roedd ‘Gain Time’ hefyd yn gyfle DPP / cynllunio gwella’r ysgol a oedd wedi’i neilltuo ar gyfer athrawon cyfnod allweddol 4 a chyfnod allweddol 5 yn unig. Roedd hyn yn rhywbeth roedden ni’n dymuno ei rannu â chydweithwyr o fewn y clwstwr.

Gyda’n gilydd, fe gynllunion ni Bythefnos Pontio. Ymunodd disgyblion blwyddyn 6 ag Ysgol Gymuned Ferndale am bythefnos a cawson nhw brofiad o amrywiaeth eang o weithgareddau cwricwlaidd cyfoethogi ac ymestyn. Drwy craffu ar ddata VP, roedden modd i ni dargedu grwpiau ffocws a hawlio cyllid gan Gymunedau’n Gyntaf.

Manteisiwyd hefyd ar y cyfle i gynnwys staff allweddol o ar draws y clwstwr, ee timoedd YEPs, cynghorwyr gyrfaoedd, SCCH. Ffocws y pythefnos oedd datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd – yn enwedig sgiliau llefaredd.

Natur y strategaeth neu weithgaredd

Yn ystod yr wythnos yn arwain at ‘Bythefnos Pontio’ arsylwodd athrawon cyfnod allweddol 3 yr arfer orau yng nghyfnod allweddol 2 a chynllunion nhw wersi yn unol â hynny. Yn ystod y pythefnos ei hun, defnyddiodd athrawon blwyddyn 6 y ‘Gain Time’ oedd ar gael erbyn hynny er mwyn cwrdd fel clwstwr am bedwar diwrnod er mwyn ffurfio CDPau llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth a Chymraeg ac i lunio cynlluniau gwella ystyrlon.

Gwnaeth y pythefnos ei hun ein galluogi i integreiddio’r gwahanol ysgolion o fewn dosbarthiadau cofrestru cymysg yn raddol. Gwnaethon ni feithrin ethos tîm drwy gynnal gweithgareddau fel dysgu pennill allan o gân a ysgrifennwyd gan y disgyblion (ac a berfformiwyd ar y cyd ar gyfer rhieni ar ddiwedd yr wythnos) a gofyn i bob ysgol greu darn o waith celf a gasglwyd er mwyn creu cyfanwaith ar ddiwedd yr wythnos. Trwy weithgareddau datrys problemau, roedd modd i staff arsylwi disgyblion unigol o ran eu hysgrif portreadau, data a phroffiliau’r plant agored i niwed a ddarparwyd gan gydweithwyr cyfnod allweddol 2. Cefnogwyd datblygiad llefaredd a dulliau adferol gan weithgareddau awyr agored (Parc Cwm Dâr) mewn ffordd ysgafn ond cyffrous. Dysgodd y disgyblion arferion yr ystafelloedd/cyfleusterau arbenigol – cyfleoedd i goginio, nofio, gwneud arbrofion, defnyddio peirianwaith a’r llyfrgell. Ar ddiwrnodau rhifedd datblygwyd sgiliau penodol a gafodd eu hymestyn drwy gydol yr wythnos.

Roedd deialog dyddiol gyda staff blwyddyn 6 yn cefnogi ymyrraeth uniongyrchol yn ôl y gofyn, a chafodd y rhieni eu cynnwys drwy gydol y broses. ‘Graddiodd’ y disgyblion ar ddiwedd y pythefnos wedi’u paratoi’n llawn i ddechrau arni’n syth ym mis Medi pan fyddai'r broses yn dod i ben yn ystod trip i Langrannog (am ddim). Ein nod yw datblygu’r prosiect er mwyn cynnig cyfleoedd ‘Gain Time’ pellach yn yr ysgolion cynradd ac i gynnwys cyfryngwyr / hyfforddwyr cymheiriaid o fewn y model.

Yr effaith ar y ddarpariaeth, dysgu ac addysgu a/neu arweinyddiaeth

 • Mwy o gydraddoldeb o ran mynediad i ‘Gain Time’ ar draws y cyfnodau allweddol.
 • Defnydd o ‘Gain Time’ ar gyfer cynllunio ar y cyd.
 • Cyfle i weithio â disgyblion cyfnod allweddol 2 – pan fyddan nhw wedi cyflawni eu hasesiadau a’u profion i gyd. Mwy o gymhelliant a chyfraniad o ran dysgu – hyd at ddiwedd y tymor.
 • Hyblygrwydd i ysgolion cynradd barhau gydag unrhyw ddathliadau a drefnwyd ar gyfer y plant sy'n gadael.
 • Cyfleoedd i integreddio disgyblion o du allan i’r clwstwr yn gynnar.
 • Cyfle i integreiddio disgyblion sydd ag anghenion cymhleth yn gynnar a chynnwys cynorthwywyr yn llawn ar draws y cyfnodau allweddol. Rhannwyd yr arfer orau.
 • Adborth gadarnhaol iawn gan y disgyblion.
Lle mae’r arfer dda wedi cael ei chydnabod? 
 • Penaethiaid y clwstwr
 • Adran Addysg RhCT/ Gwasanaeth Cynhwysiant a Mynediad

Ffotograffau


Ferndale - transition week2 Ferndale - transition week